مشتریان

یزد


جمعیت شهرستان یزد و حجم خرید محصولات برای گروه بازرگانی حیدری حائز اهمیت می باشد. از این رو پخش موبرگی منظم و سریع در سطح سوپرمارکت های یزد از دست آوردهای مهم آن می باشد که باعث گردیده پخش سنتی و قدرتمند بازار را فراموش ننماید. این مهم باعث گردید حداکثر پوشش را در سطح عمده فروشی های یزد و حومه را داشته باشد که این امر از آنجایی مهم می باشد که این عمده فروشی ها نه تنها برای شهر یزد که برای بسیاری از خرده فروش های شهرستان نیز منبع تامین کالا به شمار می آید.

شهرستان


این پخش با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده توانسته است شهرستان های اطراف را به طور کامل مورد پوشش حداکثری قرار داده است و کماقبل در حال رشد و گسترش می باشد از این رو تامین مایحتاج این شهرها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که این شهرها حجم قابل توجهی از فروش بازار را به خود اختصاص داده است.

فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی ها


یکی دیگر از بخش های قابل توجه این شرکت که بازار مجزائی به خود اختصاص داده است این بخش از مشتریان می باشند و پیش بینی می شود سهم رشد بیشتری نسبت به سوپرمارکت ها دارند .با توجه به صرفه جویی در زمان و مسائل مرتبط از این قبیل فروشگاه ها در سرتاسر شهرستان ها پراکنده گردیده اند و گروه بازرگانی حیدری واحدی مجزاء به این بخش اختصاص داده است که تمرکز بیشتری برای فروش این مراکز داشته باشد.

بازار های خاص


گروه بازرگانی حیدری جدا از تمامی مراکز خرید که شامل سوپرمارکت ها فروشگاه ها و تعاونی ها و غیره به ارگان های دولتی ، هتل ها و بیمارستان ها خدمات دهی خود را انجام می دهد به گونه ای که مشتریان این بازرگانی از تمامی اقشار می باشند و بازار خود را محدود ندانسته است و به همین سبب بازار خاص نام گرفته است.